tel: zobacz oddziały sprzedaży| sklep@hitbiuro.pl | Pn. - Pt. 08.00 - 16.00

REGULAMIN SKLEPU HITBIURO

(ADRES SKLEPU WWW.HITBIURO.PL)

Postanowienia Regulaminu Sklepu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep hitbiuro.pl (dalej SKLEP) prowadzony jest przez Kompania Biurowa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Karczunkowska 19, 02-871 Warszawa, NIP: 813-367-53-85, REGON: 180915406, adres e-mial: sklep@hitbiuro.pl, nr telefonu 22 644 11 04 (dalej USŁUGODAWCA).

W przypadku kontaktu telefonicznego, koszty połączenia są zgodne z posiadaną taryfą, nie są jednak wyższe niż zwykłe koszty za wykonanie połączenia.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie zarówno do Usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę jak i Umów Sprzedaży Produktów zawieranych przez Sprzedawców. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

1.3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu internetowego po linkiem www.hitbiuro.pl/polityka_prywatnosci.

1.4. Definicje:

1.4.1.
DZIEŃ ROBOCZY – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4.
KLIENT – (a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (b) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, dalej zwany również Kupującym.

1.4.5.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

1.4.7.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.

1.4.8.
PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Dalej nazywany również Towarem.

1.4.9.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu

1.4.10.
SKLEP - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.hitbiuro.pl.

1.4.11.
SPRZEDAWCA – w zależności od regionu dostawy jeden z poniższych podmiotów współpracujących z Usługodawcą:


a) Biuro Serwis Wszystko dla Biura, ul. ks. J. Warszawskiego 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222361049, REGON: 250994550, e-mail: biuro@biuro-ostrow.com.pl, tel: 62 592 04 47

b) Materiały biurowe DAXER, ul. Lutycka 105 bud A, 60-478 Poznań, NIP: 9720221449, REGON: 634579147, e-mail: biuro@daxer.com.pl, tel: 61 886 48 91

c) PARTNER PAPES Sp. z o.o., ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław, NIP: 6912050290, REGON: 390692501, e-mail: papes@partnerpapes.pl, tel: 71 354 78 04


d) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE EKO DC SPÓŁKA Z O. O., ul. Malborska 53, 82-300 Elbląg, NIP:5783162163 REGON: 525550441, e-mail: zamowienia@eko.elblag.pl, tel: 55 232 84 12

e) P.H. KAS Sp. J., ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia, NIP: 9581272979, REGON: 191679510, e-mail: a.data@kas.com.pl, tel: +48 509 543 255


f) Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o., ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków, NIP: 679-271-26-46, REGON: 350631637, e-mail: zamowienia@wektorbiuro.pl, tel: +48 606 978 368

g) BIURO CENTRUM GREMO Grzegorz Markiewka, ul. Partyzantów 68, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9371852038 REGON: 369554770 , e-mail: t.wawak@gremo.com.pl, tel: +48 504 272 948

h) Biuroserwis Moralewicz i Spółka sp.j. ul. I Brygady Legionów 6a, 72-100 Goleniów NIP: 8561847502 REGON: 321361206, e-mail: sklep@edruczek.pl, tel: +48 537 363 654

i) Biurowe.com.pl Sp.Cywilna , ul.Ściegiennego 7, 40-114 Katowice, NIP: 632-17-72-695, e-mail: sklep@biurowe.com.pl, tel: +48 32 255 54 15Konkretny sprzedawca jest zawsze wskazany w toku zawierania Umowy sprzedaży, po podaniu informacji o miejscowości dostawy zamawianych towarów a także w potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzedaży przesyłanej na trwałym nośniku.


1.4.12.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu/ów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

1.4.13.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu

1.4.14.
USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), dalej również: u.p.k.

1.4.16.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.4.17. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

1.4.18. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4.19. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMANTA (DALEJ RÓWNIEŻ: PPK) - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 7aa u.p.k., do której stosuje się przepisy u.p.k. o prawie odstąpienia od umowyzawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (rodział 4 u.p.k.), o niezgodności towaru z umową (rodział 5a) i o braku zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej (rodział 5b).

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu przez Usługobiorcę Formularza Rejestracji. Do utworzenia Konta wymagane jest utworzenie loginu (adres e-mail) oraz hasła.

Hasło należy ustanowić wedlug zasad opisanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

https://techinfo.uodo.gov.pl/hasla-praktyczne-wskazowki-czy-naprawde-trzeba-zmienic-haslo-co-30-dni/

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@hitbiuro.pl lub też pisemnie na adres: Kompania Biurowa Sp. z o.o. ul. Karczunkowska 19, 02-871 Warszawa. Zamówienie w Sklepie można realizować także bez zakładania Konta. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Konta dochodzi w momencie zarejestrowania i aktywacji konta.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta oraz składania zamówienia– z chwilą utworzenia Konta lub złożenia zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, w oparciu o udzieloną zgodę. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@hitbiuro.pl.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.2.3. Tryb postępowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną:

2.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.3.2. pisemnie na adres: ul. Karczunkowska 19, 02-871 Warszawa

2.3.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@hitbiuro.pl;

2.3.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.3.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

2.3.6. Reklamacje związane z realizacją Umowy sprzedaży rozpatruje Sprzedawca będący stroną danej Umowy sprzedaży.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.Możliwość złożenia zamówienia nie jest uzależniona od dysponowania Kontem w Sklepie. W przypadku Klienta dysponującego Kontem informacja o złożonych zamówieniach zostanie uwidoczniona na Koncie.

3.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.2.1. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

3.2.2. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

3.2.3. Do reklamy Produktu wraz z ceną postanowienia pkt 3.2.1. – 3.2.2. stosuje się odpowiednio.

3.3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie zaznaczenia przez Klienta przycisku ‘Zamawiam i płacę’. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.


3.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. (Nr rachunku: 17 1020 1068 0000 1302 0375 4587). Wysyłka Produktu/ów po zaksięgowaniu środków finansowych na naszym rachunku bankowym. W ciągu 14 dni (lub krócej jeżeli podano na karcie konkretnego produktu).

4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą rozliczane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU w tym przypadku wysyłka nastąpi w ciągu 14 dni od dokonania płatności (lub krócej jeżeli podano na karcie konkretnego produktu).


4.2. Termin płatności: 2 dni


5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach sklepu www.hitbiuro.pl w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.2.1. Przesyłka kurierska DPD, Przesyłka INPOST, Paczkomaty INPOST

5.3. Termin dostawy Produktu/ów do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

[KONSUMENCI]

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w u.p.k. (rodział 5a, art. 43a i n.).

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt zgodny z umową.

6.2.1. Produkt (towar) jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

6.2.1.1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

6.2.1.2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

6.2.2. Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

6.2.2.1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

6.2.2.2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

6.2.2.3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

6.2.2.4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

6.2.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 6.2.1. i 6.2.2., jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 6.2.1. i 6.2.2., oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

6.2.4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

6.2.4.1. zostało ono przeprowadzone przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność;

6.2.4.2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.

6.2.5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

6.2.6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

6.2.7. Uprawnienia Konsumenta

6.2.7.1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

6.2.7.2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

6.2.7.3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

6.2.7.4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

6.2.7.5. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

6.2.7.6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

6.2.7.7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

6.2.8. Obniżenie ceny. Odstąpienie od umowy.

6.2.8.1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową pkt 6.2.7.2;

b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 6.2.7.4. -6.2.7.6;

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 6.2.7.;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

6.2.8.2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

6.2.8.3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

6.2.8.4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

6.2.8.5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

6.2.8.6. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

6.2.8.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.2.9. Postanowienia zawarte w pkt 6.1. – 6.2.8.7. dotyczą również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

[PRZEDSIĘBIORCY]

6.3 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego przedsiębiorcą, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia), na podstawie art. 556 i n. k.c.

6.3.1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu.

6.3.2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

6.3.3. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

6.3.4. Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

6.3.4.1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

6.3.4.2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Przedsiębiorcę, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

6.3.4.3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

6.3.4.4. została Przedsiębiorcy wydana w stanie niezupełnym.

6.3.5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Przedsiębiorca może:

6.3.5.1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.3.5.2. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.


6.4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

6.4.1. w formie pisemnej na adres jednego z wymienionych niżej Sprzedawców, który realizował zamówienie, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na jego adres e-mail:

Biuro Serwis Wszystko dla Biura, ul. ks. J. Warszawskiego 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222361049, REGON: 250994550, e-mail: biuro@biuro-ostrow.com.pl, tel: 62 592 04 47

Materiały biurowe DAXER, ul. Lutycka 105 bud A, 60-478 Poznań, NIP: 9720221449, REGON: 634579147, e-mail: biuro@daxer.com.pl, tel: 61 886 48 91

PARTNER PAPES Sp. z o.o., ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław, NIP: 6912050290, REGON: 390692501, e-mail: papes@partnerpapes.pl, tel: 71 354 78 04


Przedsiębiorstwo Handlowe "EKO", ul. Malborska 53, 82-300 Elbląg, NIP: 5780013586, REGON: 170171221, e-mail: zamowienia@eko.elblag.pl, tel: 55 232 84 12


P.H. KAS Sp. J., ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia, NIP: 9581272979, REGON: 191679510, e-mail: a.data@kas.com.pl, tel: +48 509 543 255


Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o., ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków, NIP: 679-271-26-46, REGON: 350631637, e-mail: zamowienia@wektorbiuro.pl, tel: +48 606 978 368

BIURO CENTRUM GREMO Grzegorz Markiewka, ul. Partyzantów 68, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9371852038 REGON: 369554770 , e-mail: t.wawak@gremo.com.pl, tel: +48 504 272 948

Biuroserwis Moralewicz i Spółka sp.j. ul. I Brygady Legionów 6a, 72-100 Goleniów NIP: 8561847502 REGON: 321361206, e-mail: sklep@edruczek.pl, tel: +48 537 363 654

Biurowe.com.pl Sp.Cywilna , ul.Ściegiennego 7, 40-114 Katowice, NIP: 632-17-72-695, e-mail: sklep@biurowe.com.pl, tel: +48 32 255 54 15


6.4.2. W opisie reklamacji Klient powinien zawrzeć: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.4.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem albo PPK zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.

6.4.4. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres Sprzedawcy, który realizował zamówienie:


Biuro Serwis Wszystko dla Biura, ul. ks. J. Warszawskiego 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222361049, REGON: 250994550, e-mail: biuro@biuro-ostrow.com.pl, tel: 62 592 04 47

Materiały biurowe DAXER, ul. Lutycka 105 bud A, 60-478 Poznań, NIP: 9720221449, REGON: 634579147, e-mail: biuro@daxer.com.pl, tel: 61 886 48 91

PARTNER PAPES Sp. z o.o., ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław, NIP: 6912050290, REGON: 390692501, e-mail: papes@partnerpapes.pl, tel: 71 354 78 04


PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE EKO DC SPÓŁKA Z O. O., ul. Malborska 53, 82-300 Elbląg, NIP: 5783162163 REGON: 525550441, e-mail: zamowienia@eko.elblag.pl, tel: 55 232 84 12

P.H. KAS Sp. J., ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia, NIP: 9581272979, REGON: 191679510, e-mail: a.data@kas.com.pl, tel: +48 509 543 255


Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o., ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków, NIP: 679-271-26-46, REGON: 350631637, e-mail: zamowienia@wektorbiuro.pl, tel: +48 606 978 368

BIURO CENTRUM GREMO Grzegorz Markiewka, ul. Partyzantów 68, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9371852038 REGON: 369554770 , e-mail: t.wawak@gremo.com.pl, tel: +48 504 272 948

Biuroserwis Moralewicz i Spółka sp.j. ul. I Brygady Legionów 6a, 72-100 Goleniów NIP: 8561847502 REGON: 321361206, e-mail: sklep@edruczek.pl, tel: +48 537 363 654


Biurowe.com.pl Sp.Cywilna , ul.Ściegiennego 7, 40-114 Katowice, NIP: 632-17-72-695, e-mail: sklep@biurowe.com.pl, tel: +48 
32 255 54 15

W przypadku Klienta będącego konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca (Klient według swojego wyboru udostępnia Produkt do odbioru zgodnie z pkt 6.2.7.5. albo dostarcza Produkt na koszt Sprzedawcy), w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Przedsiębiorcę byłoby nadmiernie utrudnione, Przedsiębiorca obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres Sprzedawcy który realizował dane zamówienie:

Biuro Serwis Wszystko dla Biura, ul. ks. J. Warszawskiego 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222361049, REGON: 250994550, e-mail: biuro@biuro-ostrow.com.pl, tel: 62 592 04 47

Materiały biurowe DAXER, ul. Lutycka 105 bud A, 60-478 Poznań, NIP: 9720221449, REGON: 634579147, e-mail: biuro@daxer.com.pl, tel: 61 886 48 91

PARTNER PAPES Sp. z o.o., ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław, NIP: 6912050290, REGON: 390692501, e-mail: papes@partnerpapes.pl, tel: 71 354 78 04


PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE EKO DC SPÓŁKA Z O. O., ul. Malborska 53, 82-300 Elbląg, NIP: 5783162163 REGON: 525550441, e-mail: zamowienia@eko.elblag.pl, tel: 55 232 84 12

P.H. KAS Sp. J., ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia, NIP: 9581272979, REGON: 191679510, e-mail: a.data@kas.com.pl, tel: +48 509 543 255


Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o., ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków, NIP: 679-271-26-46, REGON: 350631637, e-mail: zamowienia@wektorbiuro.pl, tel: +48 606 978 368

BIURO CENTRUM GREMO Grzegorz Markiewka, ul. Partyzantów 68, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9371852038 REGON: 369554770 , e-mail: t.wawak@gremo.com.pl, tel: +48 504 272 948

Biuroserwis Moralewicz i Spółka sp.j. ul. I Brygady Legionów 6a, 72-100 Goleniów NIP: 8561847502 REGON: 321361206, e-mail: sklep@edruczek.pl, tel: +48 537 363 654

Biurowe.com.pl Sp.Cywilna , ul.Ściegiennego 7, 40-114 Katowice, NIP: 632-17-72-695, e-mail: sklep@biurowe.com.pl, tel: +48 
32 255 54 15


8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sprzedawcy który realizował dane zamówienie:

Biuro Serwis Wszystko dla Biura, ul. ks. J. Warszawskiego 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222361049, REGON: 250994550, e-mail: biuro@biuro-ostrow.com.pl, tel: 62 592 04 47

Materiały biurowe DAXER, ul. Lutycka 105 bud A, 60-478 Poznań, NIP: 9720221449, REGON: 634579147, e-mail: biuro@daxer.com.pl, tel: 61 886 48 91

PARTNER PAPES Sp. z o.o., ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław, NIP: 6912050290, REGON: 390692501, e-mail: papes@partnerpapes.pl, tel: 71 354 78 04


PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE EKO DC SPÓŁKA Z O. O., ul. Malborska 53, 82-300 Elbląg, NIP: 5783162163 REGON: 525550441, e-mail: zamowienia@eko.elblag.pl, tel: 55 232 84 12

P.H. KAS Sp. J., ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia, NIP: 9581272979, REGON: 191679510, e-mail: a.data@kas.com.pl, tel: +48 509 543 255


Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o., ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków, NIP: 679-271-26-46, REGON: 350631637, e-mail: zamowienia@wektorbiuro.pl, tel: +48 606 978 368

BIURO CENTRUM GREMO Grzegorz Markiewka, ul. Partyzantów 68, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9371852038 REGON: 369554770 , e-mail: t.wawak@gremo.com.pl, tel: +48 504 272 948


Biuroserwis Moralewicz i Spółka sp.j. ul. I Brygady Legionów 6a, 72-100 Goleniów NIP: 8561847502 REGON: 321361206, e-mail: sklep@edruczek.pl, tel: +48 537 363 654


Biurowe.com.pl Sp.Cywilna , ul.Ściegiennego 7, 40-114 Katowice, NIP: 632-17-72-695, e-mail: sklep@biurowe.com.pl, tel: +48 32 255 54 15

8.1.3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób elektroniczny.

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy lub poniżej (na końcu Regulaminu). Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres sprzedawcy, który realizował dane zamówienie:

Biuro Serwis Wszystko dla Biura, ul. ks. J. Warszawskiego 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222361049, REGON: 250994550, e-mail: biuro@biuro-ostrow.com.pl, tel: 62 592 04 47

Materiały biurowe DAXER, ul. Lutycka 105 bud A, 60-478 Poznań, NIP: 9720221449, REGON: 634579147, e-mail: biuro@daxer.com.pl, tel: 61 886 48 91

PARTNER PAPES Sp. z o.o., ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław, NIP: 6912050290, REGON: 390692501, e-mail: papes@partnerpapes.pl, tel: 71 354 78 04


PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE EKO DC SPÓŁKA Z O. O., ul. Malborska 53, 82-300 Elbląg, NIP: 5783162163 REGON: 525550441, e-mail: zamowienia@eko.elblag.pl, tel: 55 232 84 12

P.H. KAS Sp. J., ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia, NIP: 9581272979, REGON: 191679510, e-mail: a.data@kas.com.pl, tel: +48 509 543 255


Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o., ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków, NIP: 679-271-26-46, REGON: 350631637, e-mail: zamowienia@wektorbiuro.pl, tel: +48 606 978 368

BIURO CENTRUM GREMO Grzegorz Markiewka, ul. Partyzantów 68, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9371852038 REGON: 369554770 , e-mail: t.wawak@gremo.com.pl, tel: +48 504 272 948

Biuroserwis Moralewicz i Spółka sp.j. ul. I Brygady Legionów 6a, 72-100 Goleniów NIP: 8561847502 REGON: 321361206, e-mail: sklep@edruczek.pl, tel: +48 537 363 654

Biurowe.com.pl Sp.Cywilna , ul.Ściegiennego 7, 40-114 Katowice, NIP: 632-17-72-695, e-mail: sklep@biurowe.com.pl, tel: +48 32 255 54 15

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1)
oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 u.p.k.; (14) oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów: sąd siedziby Sprzedawcy.

Przykładowy wzór Formularza odstąpienia:

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


Pobierz regulamin w wersji PDF
Copyright © 2020 Hitbiuro realizacja Inventcom